لطفا صبر کنید ...

دسته بندی تأثیر امواج و تشعشات الکترومغناطیسی بر بدن انسان

اثرات تابش امواج الکترومغناطیسی بر بدن انسان به دو دسته کلی اثرات برگشت پذیر و اثرات غیرقابل برگشت تقسیم بندی می­شود.

اثرات برگشت پذیر مانند گرمایی است که روي آهن اثر میگذارد و دماي آن را افزایش میدهد، ولی بعد از سرد شدن آهن، ماهیت آن همچنان حفظ می­شود. بعنوان مثال اثر امواج روي بیضه مردان در صورتی که به از بین رفتن آن منتهی نشود، از این دسته است.

اثرات غیرقابل برگشت مانند گرمایی که روي تخم مرغ اثر میگذارد هم دما را افزایش می­دهد و هم ماهیت آن را تغییر می­دهد و پس از سرد شدن به وضع اول برنمی­گردد. کسانی که ساعات زیادي از روز را در معرض امواج و تشعشات الکترومغناطیسی هستند، بیشتر دچار آسیبهاي آن می­شوند.

از یک منظر و دیدگاه دیگر نیز این آسیبها به دو نوع تقسیم می­شوند، حرارتی و غیر حرارتی:

آسیب حرارتی یعنی افزایش دماي سلولها و بافتها بدون اینکه گیرنده هاي حساس به دما در سطح پوست تحریک شوند. در اثر افزایش دماي بافتهاي بدن، تغییرات شیمیایی اي در سلولها رخ می دهد که ممکن است باعث بروز اختلالات و بیماريهاي گوناگونی شود. به عنوان مثال در اثر افزایش دماي بافتهاي بدن، تغییر فرآیندهاي آنزیمی، اختلال در تبادل کلسیم و تغییر رشد و تکثیر سلولها رخ می دهد.

بهمنظور سهولت مطالعه آسیبهاي حرارتی از نرخ جذب ویژه الکترومغناطیس استفاده میشود. نسبت درصد توان الکترومغناطیسی جذب شده از موج برخورد کرده که به گرما تبدیل میشود به جرم هر جزء بدن را نرخ جذب ویژه الکترومغناطیس و یا سار می­نامند. تا چند سال اخیر فقط آسیبهاي حرارتی مد نظر بوده و از آسیب هاي غیر حرارتی این امواج بی اطلاع بودند.

آسیب هاي غیر حرارتی باعث تغییرات ماندگاري در ساختار سلول می شود که تا سال ها ممکن است باقی بماند و حتی به نسل هاي بعدي نیز به ارث برسد. چون در آسیبهاي غیر حرارتی ایجاد گرما و شدت موج تاثیري ندارد، ممکن است در اثر ضعیف ترین امواج نیز این آسیب ها ایجاد شوند. برخی از این آسیب ها عبارتند از: تغییر شیمی خون (کاهش گلبولهاي قرمز)، تأثیر بر سیستم تولید مثل، ایجاد سرطان، اختلالات عصبی، افزایش تحریک پذیري، سر درد، سر گیجه، تهوع، آب دار شدن چشم ها، احساس وجود جسم خارجی در چشم و ...

 

اثرات گرمایی:  بطور متوسط انرژي الکترومغناطیسی جذب شده7W  براي هر کیلوگرم بدن انسان باعث افزایش دماي   3Cدرمدت کوتاهی می­گردد. آستانۀ انرژي جذب متوسط در مدت زمان 6 دقیقه (یک دهم ساعت) در انسان که باعث تب محسوس میگردد 4 W/Kg  است. از این روي، مؤسسۀ استانداردهاي ملی امریکا در 3 سپتامبر 1982 (شهریور 1361) یک دهم این مقدار را (0.4 W/Kg) بعنوان حد مجاز SAR تعیین کرده است. با رعایت این نکته دیگر افزایش دما یا تب در انسان به چشم نمیخورد ولی اثرهاي تدریجی در بردارد که باید آنها را در نظر گرفت.

دانشمندان تعدادي موش نر در معرض امواج میکروویو، پایینتر از حد استاندارد، در فرکانسهاي 9.4 و 2.45 و 0.915 گیگاهرتز قرار داد و مشاهده نمودند که در سلولهاي تولید مثل ناراحتی ایجاد شده است. (چهار تا دوازده درصد این سلولها معیوب میگردند). درحالیکه بطور طبیعی تنها 5 تا 9 موش در هر ده هزار واحد به

این ناراحتی دچار میشوند. در این آزمایش موشها به مدت دو هفته و هر هفته 6 روز، روزانه 30 دقیقه در معرض قدرت 0.05 W/Kg    یعنی 1/8 حد استاندارد، قرار گرفته اند. آزمایش مزبور را با فرکانس 27 MHz هم انجام داده اند ولی نتایجی دیده نشده است. سپس آزمایش فوق را با میزان قدرت  1W/Kgیعنی 2.5 برابر حد مجاز انجام دادند، این بار آنچنان اسپرم موشها معیوب گردید که دیگر قدرت باروري و تولید مثل را از دست دادند.

 

اثرات غیر گرمایی:  دکتر سویکارد در آزمایشی نشان داد که مواد ژنی، DNA ،در فرکانس 11GHz انرژي الکترومغناطیسی را چهارصد بار بیشتر از آب جذب میکند و به دنبال آن DNA به طولهاي کوتاهتري شکسته میشود. آسیب رسیدن به دي ان آ ممکن است باعث بیماري سرطان و کاهش قدرت باروري شده و حتی از طریق وراثت به نسل هاي بعد منتقل شود. با توجه به اینکه هر بیماري منشاء ژنتیکی دارد، ممکن است علت بسیاري از بیماري هاي روانی و افسردگی که در سال هاي اخیر بسیار فراگیر شده است در اثر اختلالات ایجاد شده در ژنتیک انسان در اثر امواج الکترومغناطیسی باشد. در این زمینه هنوز جای مطالعات و دستاوردهای بسیاری وجود دارد.

شما نظر بدهید
ثبت نظر شما
نظرات کاربران
x
تا کنون نظری ثبت نشده است